STAŁY NADZÓR BHP I PPOŻ DLA FIRM

Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają odpowiednie wymagania – w związku z powyższym jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Usługi wykonujemy w ramach JEDNORAZOWYCH ZLECEŃ oraz UMÓW O STAŁEJ WSPÓŁPRACY.

Podstawę prawną działalności służb bhp stanowi Kodeks pracy Art. 23711 oraz przepis wykonawczy – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.).

W ramach tej usługi proponujemy Państwu między innymi:

 • prowadzenie kompleksowych kontroli stanu BHP;
 • audyty stanu BHP;
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP;
 • doradztwa w dziedzinie obowiązujących przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego;
 • udziału w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe;
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP;
 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP;
 • pomocy w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;
 • pozostałe zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP.

Szkolenia BHP wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników

Szkolenia wstępne BHP są organizowane dla nowo zatrudnianych pracowników, praktykantów, studentów i stażystów.

W zakres szkolenia wchodzą dwa instruktaże:

 1. Instruktaż ogólny –  przeprowadza  pracownik służby bhp lub pracodawca posiadający aktualne Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 2. Instruktaż stanowiskowy – prowadzi pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami: dyrektor, kierownik, brygadzista, mistrz, manager, itp., mający ukończone Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenia okresowe BHP dla:

 • pracowników na stanowiskach robotniczych
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • osób kierujących pracownikami
 • pracodawców
 • szkolenia z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Szkolenia przeprowadzane są w formie kursu, seminarium, instruktażu lub w systemie samokształcenia kierowanego. Szkolenia przeprowadzamy z użyciem filmów video, skryptów, prezentacji multimedialnych.

Szkolenia odbywają się zarówno w siedzibie naszej firmy jak i u klienta.

Każde szkolenie kończy się wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

UWAGA

Pracodawco pamiętaj, że dopuszczając do pracy pracownika bez obowiązkowego szkolenia z zakresu BHP, bierzesz na siebie odpowiedzialność cywilnoprawną, co może się wiązać z wypłacaniem renty lub odszkodowania (art. 444 K.C.)